Organizační řád č. 28 ze dne 30.5. 2016

 

Obsah:

Část I. - Úvodní ustanovení

Část II. - Rozsah svěřených agend

Část III. - Závěrečná ustanovení

 

 

Část I.

Úvodní ustanovení

 

Čl. 1

 

Tento Organizační řád stanoví organizační strukturu, zásady činnosti a řízení Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748 (dále jen „organizace“) úkoly a vzájemné vztahy jednotlivých zaměstnanců a rozsah jejich pravomocí.

 

Čl. 2

(1)       V čele organizace stojí ředitel (dále jen „ředitel“). Řídí její činnost, zpravidla prostřednictvím zástupce ředitele.  K plnění úkolů ředitele se ustanovuje stálý poradní orgán tvořený ředitelem, jeho zástupcem a vedoucím úseků. Za plnění úkolů je ředitel odpovědný Radě Kraje Vysočina (dále jen „rada kraje“). 

 

(2)       Všichni pedagogičtí pracovníci dětského domova tvoří pedagogickou radu, která projednává s ředitelem všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se výchovné a vzdělávací  činnosti dětského domova. Ředitel při svém rozhodování k názorům pedagogické rady přihlíží. Pedagogická rada je poradním orgánem ředitele dětského domova.

 

 

Čl. 3

 

(1)       Koordinaci činnosti v rámci dětského domova zajišťuje ředitel. Případné spory vzniklé při zabezpečování pracovních úkolů mezi jednotlivými zaměstnanci budou řešeny vzájemnou dohodou a nedojde–li k takové dohodě, rozhodne o řešení ředitel.

 

(2)       Všichni zaměstnanci mají povinnost spolupracovat v rozsahu jim svěřené působnosti, vzájemně si poskytovat podklady a informace.

 

 

Čl. 4

 

Ředitel je statutárním orgánem oprávněným jednat samostatně ve všech věcech týkajících se organizace. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje zástupce ředitele, který je oprávněn činit jménem ředitele právní úkony v působnosti ředitele vyjma personální agendy.

 

Čl. 5

 

Písemnosti, u kterých je s ohledem na § 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) dána působnost tohoto zákona, podepisuje ředitel. Náležitosti podepisování se řídí příslušnými ustanoveními správního řádu. 

 

                                                                       Čl. 6

(1)       Ředitel dětského domova, zástupce ředitele, účetní a hospodářka vykonávají finanční řízení a kontrolu v souladu s § 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v rámci svěřených agend (Část II. tohoto vnitřního předpisu) a rozsahu daném pověřeními vydanými ředitelem.

(2)       Všichni zaměstnanci mají povinnost v rámci a rozsahu svěřených agend (Část II. tohoto vnitřního předpisu) připravovat podklady pro poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů řediteli.

(3)       Ředitel dětského domova a zástupce ředitele jsou povinni a oprávněni v rámci a rozsahu svěřených agend (Část II. tohoto vnitřního předpisu) v souvislosti s doručováním písemností zjišťovat, zda adresát písemnosti  má datovou schránku (§ 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).

(4)       Ředitel dětského domova a zástupce ředitele provádí hodnocení práce přímo podřízených zaměstnanců, zpracovávají návrhy na jejich odměny. Ředitel školy a zástupce ředitele zpracovávají návrhy na úpravu jejich platu a na další možnosti jejich kvalifikace.

 

 

Část II.

Rozsah svěřených agend

 

1. Ředitel dětského domova

  • zajišťuje agendy stanovené řediteli obecně závaznými právními předpisy,
  • zajišťuje plnění úkolů uložených řediteli radou kraje a zastupitelstvem kraje a pracovníky odboru školství
  • vytváří krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé plány dětského domova
  • zpracovává analýzy, připravuje stanoviska, hlášení, prezentace a podklady týkající se činnosti celého dětského domova,

·         vydává organizační řád, pracovní řád a ostatní vnitřní předpisy,

·         vyřizuje stížnosti ve smyslu § 175 odst. 1 až 6 správního řádu a zajišťuje přijetí opatření k nápravě. Pro vyřizování stížností se řídí Pravidly Rady Kraje Vysočina a vnitřními předpisy dětského domova o přijímání a vyřizování stížností,

  • vyřizuje písemnou a telefonickou korespondenci,
  • zajišťuje zařazování zaměstnanců do platových tříd a platových stupňů v souladu s charakteristikami uvedenými v platných právních předpisech,

·       zajišťuje výběr nových zaměstnanců.

 

2.    Úsek pedagogický

·      je oprávněn činit jménem ředitele právní úkony v působnosti ředitele, a to včetně

podepisování, s výjimkou pracovně právních úkonů,

·      je oprávněn stanovit a ukládat všem zaměstnancům dětského domova pracovní

     úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné     

     pokyny,

·      zajišťuje denní výchovný a vzdělávací provoz dětského domova,

·      vede agendu a výkaznictví spojenou s výchovných a vzdělávacím provozem

     dětského domova

·      zajišťuje aktualizaci dokumentace souvisejících se správou dětského domova

·      vede evidenci pracovní doby vychovatelů,

·      zpracovává podklady pro jednání pedagogické rady

·      je zodpovědný za informovanost vychovatelů o možných rizicích vzniku sociálně

    patologických jevů a jejich vhodném řešení

·         komplexní a výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na specifické potřeby dětí

·         vede předepsanou pedagogickou dokumentaci rodinné skupiny

·         kontroluje dodržování vnitřního řádu dětského domova dětmi a v případě jeho porušení přijímá opatření k nápravě

·         provádí poučení dětí o pravidlech BOZP

·         zpracovává programy rozvoje osobnosti dětí, spolupracuje se sociálními pracovníky, lékaři, SPC, PPP, zákonnými zástupci, vede pedagogickou dokumentaci

·         vykonává činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na zkvalitnění společenského chování dětí

·         přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků

 

 

 

     3.    úsek provozní

·         je oprávněn stanovit a ukládat všem provozním  zaměstnancům dětského domova pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny

·         komplexně vede účetnictví dětského domova, koordinuje účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření,  sestavuje účetní závěrky a vede účetní knihy

·         sestavuje rozpočet organizace a kontroluje hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje

·         vede personální agendu, provádí výpočet platů, zajišťuje zúčtování platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, provádí výpočet a srážky z platu, zajišťuje agendu daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců a pojistného na sociální a zdravotní pojištění

·         provádí dílčí odborné sociální práce včetně zajišťování standardní dokumentace. Řeší dílčí sociálně-právní problémy. Zajišťuje informace a odborné podklady pro sociální práci včetně jejich zpracovávání

·         spolupracuje se sociálními pracovníky a kurátory OSPOD, soudy, zákonnými zástupci

·         vede agendu dětí a spolupracuje s vychovateli

·         vede agendu smluvních vztahů dětského domova

·         zajišťuje a organizuje údržbu a opravy majetku organizace včetně ekonomického vyhodnocování vynaložených prostředků

·         zajišťuje agendu spisové a archivní služby

·         zajišťuje vybavení kancelářským materiálem a pracovními pomůckami, provádí nákupy širokého sortimentu zboží

·         zajišťuje provedení inventarizace majetku a závazků školy

·         zajišťuje výkon agendy cestovních náhrad, provádí likvidaci a kontrolu cestovních dokladů a výpočet cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců dětského domova

·         vede pokladnu provozních prostředků

·         zodpovídá za provoz motorových vozidel a vede evidenci spotřeby pohonných hmot

·         provádí běžnou opravu prádla včetně úprav,  zhotovuje součástky ložního a osobního prádla i jednodušší součástky dle potřeb a pokynů

·          provádí drobné řemeslné a údržbářské práce při opravách a údržbě dětského  domova a přilehlých plochách např. chodník před budovou, zahrada..

·         provádí drobné stavební opravy jako např. truhlářské, zednické práce a další práce řemeslného charakteru

·         zajišťuje provoz a běžný servis kotelny

·         vede předepsané evidence

·         řídí služební motorové vozidlo, udržuje ho a provádí běžnou údržbu motorového vozidla

·         zodpovídá za udržování vnitřních prostor dětského domova v čistotě a pořádku

·         provádí úklid svěřených prostor přesně podle § 22 Vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

·         zabezpečuje úklid po malování podle určeného harmonogramu

 

 

   a) podúsek školní jídelna

 

·         organizuje provoz stravovacího zařízení včetně zajišťování jeho technického vybavení a údržby, ekonomické agendy, stanovování technologických postupů a zajišťování jejich dodržování včetně kontroly dodržování hygienických předpisů

·         zajišťuje správnost gastronomické skladby jídel, racionální výživy, zodpovídá za sestavování jídelního lístku, dodržování plnění spotřebního koše a provádění zápisů HACCP

·         organizuje a řídí práci kuchařek

·         vede předepsané evidence

·         vyrábí technologicky náročná teplá jídla nebo speciality studené kuchyně

·         provádí a odpovídá za správné podávání a rozdělování pokrmů na talíře

·         odpovídá za dodržování předepsaných technologických postupů a dávek potravin podle materiálových spotřebních norem, odpovídá za jakost, chutnost a zdravotní nezávadnost pokrmů

 

 

Část III

Závěrečná ustanovení

 

(1)       Tento organizační řád ruší organizační řád ze dne 25.6. 2014

 

(2)       Tento organizační řád nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.6. 2016

 

 

V Jemnici  dne 30.5. 2016

 

 

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová

ředitelka Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748

 

 

 

Kontakty

Dětský domov, Jemnice
Třešňová 748, 675 31 Jemnice

Odloučené pracoviště Budkov 1
675 42 Budkov


IČ: 60418516
číslo účtu:  6681620287/0100
datová schránka: jbftrwx  


Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová,
ředitelka dětského domova
Mobil:  +420 603 448 482
email: domov@ddjemnice.cz


Kontakty na pracoviště v Jemnici:

Ředitelna:       568 450 335
Kanceláře:       568 451 182
Vychovatelé:  568 451 181
Mobil:             +420 604 274 752


Kontakty na odloučené pracoviště v Budkově:

Ředitelna:       568 443 122
Kanceláře:      568 443 560
                      568 443 561
Vychovatelé: 568 443 560
                     568 443 561
email: domov@ddjemnice.cz 


Kontakty na zaměstnance